برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

خلاصه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهدی نظرپور  – (34 صفحه) جزوه خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهدی نظرپور  – (21 صفحه) نکات مهم کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – (4 صفحه) نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب فارسی عمومی پیام نور

این فایل شامل: خلاصه کتاب فارسی عمومی گروه مولفان پیام نور – (28 صفحه) جزوه کتاب فارسی عمومی گروه مولفان پیام نور – (205 اسلاید) نکات مهم کتاب فارسی عمومی گروه مولفان پیام نور – (10 صفحه) و جدول جمع و مفردهای کتاب + انواع اضافه ها نمونه سوالات فارسی عمومی پیام نور + پاسخنامه …

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (11 صفحه) جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (15 صفحه) جزوه خلاصه کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (30 صفحه) نکات مهم کتاب کیفرشناسی علی صفاری – (2 صفحه) نمونه سوالات کیفرشناسی رشته حقوق پیام نور + پاسخنامه (119 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب پیشگیری از جرم پیام نور

این فایل شامل: جزوه پیشگیری از جرم نجفی ابرندآبادی پیام نور – (40 صفحه) نکات مهم کتاب پیشگیری از جرم کریستین لازرژ نجفی ابرندآبادی  – (22 صفحه) نمونه سوالات تستی پیشگیری از جرم پیام نور + پاسخنامه (25 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی

این فایل شامل: جزوه حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (55 صفحه) خلاصه حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (5 صفحه) نکات مهم حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (12 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق مالکیت فکری میرحسینی پیام نور + پاسخنامه (35 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا

این فایل شامل: جزوه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (64 صفحه) خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (52 صفحه) خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (44 صفحه) خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا پیام نور – (58 صفحه) نمونه سوالات تستی روش تحقیق حافظ نیا پیام …

ادامه مطلب

جزوه خلاصه حقوق مدنی 8 امامی پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب حقوق مدنی جلد 3 حسن امامی (حقوق مدنی 8 شفعه وصیت و ارث) –  (44 صفحه) نکات امتحانی حقوق مدنی 8 شفعه وصیت و ارث پیام نور (6 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق مدنی 8 پیام نور + پاسخنامه (62 صفحه)  

ادامه مطلب